تبلیغات
گروه مهندسی IT نئوهوش - مجموعه سوالات جدید ماتریس ها
درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
سه شنبه 10 دی 1392
18:52
محمّد آمالی

در این پست نمونه سوالات ماتریس ها را مشاهده می کنید:


 تمرینات حل شده ماتریسها

1- متدی بنویسید که دو عدد صحیح n و m را از کاربر دریافت کرده و یک ماتریس n*m خانه¬ای از اعداد صحیح را ساخته و تک تک عناصر آن را از کاربر دریافت کرده و سپس ماتریس و دو عدد n و m را برگرداند.

2- متدی بنویسید که دو عدد صحیح n و m و یک ماتریس m*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای آن را چاپ نماید.

3- متدی بنویسید که عدد صحیح n و یک ماتریس مربعیn*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای روی قطر اصلی را چاپ نماید.

4- متدی بنویسید که عدد صحیح n و یک ماتریس n*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای بالای قطر فرعی آن را چاپ نماید.

5- متدی بنویسید که عدد صحیح n و یک ماتریس n*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای پائین قطر اصلی آن را چاپ نماید.

6- متدی بنویسید که عدد صحیح n و یک ماتریس n*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای بالای قطر اصلی آن را چاپ نماید.

7- متدی بنویسید که سه عدد صحیح n و m و p و یک ماتریس m*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای روی سطر pام آن را چاپ نماید.

8- متدی بنویسید که چهار عدد صحیح n و m و p و q و یک ماتریس n*m از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای دو سطر p و q ماتریس را با هم جابجا نماید.

9- متدی بنویسید که سه عدد صحیح n و m و p و یک ماتریس n*m از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای آن را غیر از سطر p چاپ نماید.

10- متدی بنویسید که چهار عدد صحیح n و m و p و q و یک ماتریس n*m از اعداد صحیح را دریافت کرده و کلیه اعضای آن را غیر از سطر p و ستون q چاپ نماید.

11- متدی بنویسید که دو عدد صحیح n و m یک ماتریس m*n از اعداد صحیح را دریافت کرده و میانگین اعضای هر یک از m سطر آن را محاسبه کرده و این m تا عدد را در یک آرایه m عنصری قرار بدهد.


تمرینات حل نشده ماتریس ها

12- متدی بنویسید که ماتریس a و عدد صحیح x را دریافت کرده و کلیه عناصر ماتریس را غیر از ستون x ام ماتریس چاپ کند.

13- متدی بنویسید که ماتریس a و دو عدد صحیح x و y را دریافت کرده و کلیه عناصر ماتریس را غیر از سطر x ام و ستون y ام ماتریس چاپ کند.

14- متدی بنویسید که ماتریس a و عدد صحیح x را دریافت کرده و کلیه عناصر سطر x ام از ماتریس را حذف کرده و ماتریس حاصل را برگرداند.

15- متدی بنویسید که ماتریس a و دو عدد صحیح x و y را دریافت کرده و کلیه عناصر سطر x ام و ستون y ام از ماتریس را حذف کرده و ماتریس حاصل را برگرداند.

16- متدی بنویسید که دو عدد m و n و یک ماتریس صحیح m*n به نام  a را دریافت کرده و اگر مجموع عناصر تمامی سطرهای آن با هم برابر بودند true برگرداند وگرنه false برگرداند.

17- متدی بنویسید که عدد صحیح n و ماتریس صحیح a را دریافت کرده و اگر ماتریس a یک ماتریس جادویی بود true وگرنه false برگرداند. (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع عناصر کلیه سطرهایش و کلیه ستونهایش و قطرهای اصلی و فرعی آن با هم برابرند.)

18- متدی بنویسید که ماتریس صحیح a را دریافت کرده و ترانهاده آنرا برگرداند.

19- متدی بنویسید که ماتریس a را دریافت کرده و میانگین کلیه عناصر آنرا محاسبه کرده و برگرداند.

20- متدی بنویسید که ماتریس a و عدد x را دریافت کرده و حاصلضرب ماتریس a در عدد x را برگرداند. (حاصلضرب یک ماتریس در یک عدد یعنی هر یک از عناصر ماتریس باید در عدد x ضرب شوند.)

21- متدی بنویسید که دو عدد صحیح m و n و دو ماتریس صحیح m*n به نامهای a و b را دریافت کرده و مجموع این دو ماتریس را در یک ماتریس سوم ریخته و آن را برگرداند. (مجموع دو ماتریس یعنی هر عنصر j و i ماتریس c برابر است با عنصر j و i ماتریس a بعلاوه عنصر j و i ماتریس b)