تبلیغات
گروه مهندسی IT نئوهوش - پاسخ نمونه سوال استاد رحیم پور
درود!
این جا مکانی است ویژه برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر / آی تی و نرم افزار و صد البته افرادی که جویندگان دانش و تکنولوژی هستند.
آقایان دانوش ،یاشار و آمالی دارندگان این بلاگ بودند و هم اکنون تنها آقای دانوش مدیریت این وبلاگ را بر عهده دارد، با توجه به زمان بندی ها هم اکنون در این سایت فعالیت پویا ای نداریم.
سه شنبه 24 دی 1392
23:25
دانوش پیچگاه
در ادامه همین پست؛ پاسخ نمونه سوالات استاد رحیم پور هستند. (تهیه و تنظیم: آقایان پیچگاه و عرفانیان)
(لینک دانلود نمونه سوالات استاد رحیم پور) (البته لینک دانلود نمونه سوالات در پست قبلی این بلاگ نیز موجود است)

سوال 5، پیشرفته است و نیاز String دارد که در کلاس تدریس نشده بود برای همین از آن پرسش، چشم پوشی شد.
 ابتدا کد را بخوانید و یاد بگیرید و سپس تحلیل نمایید؛ فقط حفظ نکنید.

جواب سوال یک:

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int f(int num)
{
 int s=1;
 for (int i=1; i<=num; i++)
 {
  s=s*i;
 }
return s;
}

int s(int x, int n)
{
 int s=0;
for (int i=1; 2*i<=n; i++)
 {
 s=s+(pow(-1,i)*(pow(x,2*i)/(f(2*i)));
 }
return s;
}

void main()
{
 clrscr();
 int x,n;
 cin>>x>>n;
 cout<<s(x,n);
 getch();
}
//This might have issues, you may contact me if you found one or so.
/* THIS IS DOWNLOADED FOR CHECKING ONLY!!!! SOURCE: DANOUSH.MIHANBLOG.COM */

جواب سوال دو:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int n;
int a[10];
int counter(int n,int x)
{
 for (int i=1; i<=n; i++)
 {
 cout<<"Ragham "<<i<<" az taraf yekan e addad ra vared konid va Enter konid (Masalan 16 =  1  6 ) /n";
 cin>>a[i];
 }
int tekrar=0;
for (i=1;i<=10;i++)
{
 if (a[i]==x)
 {
  tekrar+=1;
 }
}
return tekrar;
}
void main()
{
 int x;
 clrscr();
 cout<<"Chand raghami ast? max=10";
 cin>>n;
 cout<<"Addad ra vared konid";
 cin>>x;
 cout<<counter(n,x);
 getch();
}
جواب سوال سه
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int x[4];
void sum(int M[4][4])
{
 for (int i=1; i<=4; i++) //Read M[4][4]
 {
   x[i]=0;
  for (int j=1; j<=4; j++)
  {
   cin>>M[i][j];
   x[i]=x[i]+M[i][j];
  }
 }
}
void main()
{
 int M[4][4];
 sum(M);
 for (int i=1; i<=4; i++)
 { cout<<x[i]<<"  "; }
 getch();
}
جواب سوال چهار

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

void main()
{
clrscr();

int m=0;
for(int i=1;i<=5;i++)
{
    for (int j=5-i;1<=j;j--)
    {
    cout<<" ";
    }
    m=i;
    for(int z=1;z<=(2*i)-1;z++)
    {
    cout<<m;
    m+=1;
    }
    cout<<endl;
}

getch();
}
جواب سوال آخر:

کد عمداَ اشتباهاتی دارد که به ترتیب عبارتند از:
  1. تابع f3 برگشتی ندارد درحالی که Void نیست.
  2. Z در تابع main تعریف نشده است.

با این تفاسیر جواب از راست به چپ چنین خواهد بود: 4, چاپ نخواهد شد(3), 4(11) ,0,0,چیزی چاپ نمی شود.

اعداد درون پرانتز جواب هستند اگر تابع ها درست نوشته شده بودند و اشتباه شماره یک موجود نبود.


اگر کد اشتباه نداشت اینگونه نوشته می شد:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int x=0;
void   f1(int x)
{     x=x+1;
    cout<<x<<" ";
}
void   f2()
{    int z=0;
    cout<<z<<" ";
    cout<<x<<" ";
}
void f3(int &x)
{
    cout<<x<<" ";
    x=10;
}


void main()
{      clrscr();    int y=3;     int x=3;
    f1(x);
    f3(y);
    f1(y);
    f2();
    getch();
}

و خروجی های از چپ به راست 0   0    1 1  3  4 می بود.